Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe 2022-2028 – Aighneachtaí

Ar mhaith leat a bheith in ann rothaíocht a dhéanamh go sábháilte ó chathair na Gaillimhe trí Mhaigh Cuilinn go Conamara?

An bhfuil tú bréan den mhoill atá ar thógáil ‘Bealach Glas Chonamara’?

Má tá – is féidir leat rud éigin a dhéanamh. Cén chaoi?

Dréachtphlean Fhorbairt Chomhairle Chontae na Gaillimhe 2022-2028 ag glacadh le haighneachtaí go dtí 30ú Iúil @4:30r.n.

Tá sé eásca aighneacht a dhéanamh – tógfáidh sé 5-10 nóiméid ort.

Logáil anois: https://consult.galway.ie/ga

Dírigh ar an mhoill atá ar an dtionscnamh. Tá tábhacht ag baint le gach aighneacht . Amhlaidh is mó aighneachtaí a dhéantar maidir le ‘Bealach Glas Chonamara’, amhlaidh is mó tús áite a thabharfar dó. Ná bí ag braith ar dhaoine eile é seo a dhéanamh. Bí gníomhach i ndul chun cinn ‘Bealach Glas Chonamara’.

Tá samplaí thios. Tá cead cóip a dhéanamh de na aighneachtaí thíos más rud é go n-aontaíonn tú leo.

  1. Ní féidir glacadh lena thuilleadh moille: tá cúrsaí imithe i bhfad scéil mar atá. Caithfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe tús áite a thabhairt don togra seo. Is le scór bliain anuas a thosaigh caint ar an dtogra seo agus ghlac na húdaráis áitiúil agus náisiúnta leis i 2014. 7 mbliana níos déanaí tá cuid den bhealach glas críochnaithe sna háiteanna is iargúlta i gcontae na Gaillimhe. In 1890 tógadh an t-iarnród idir chathair na Gaillimhe agus An Clochán. Níor thóg sé seacht mbliana orthu. Anois tá 7 mbliana caite ó chuireadh €2 mhilliúin ar leataobh don Bhealach Glas. Tá sé in am dul chun cinn a fheiceáil, go háirithe don chuid atá le nascadh leis an gcathair.
  1. Tóg ‘Bealach Glas Chonamara’ ón gcathair amach: Is maith an rud é go bhfuil dul chun cinn déanta i mBaile na hInse agus An Clochán ach bheadh sé ina bhuntáiste do phobal na Gaillimhe dá mbeadh an bealach idir chathair na Gaillimhe agus Maigh Cuilinn/ Uachtar Ard críochnaithe. Thabharfadh sin deis do níos mó ná 70,000 duine an bealach glas a úsáid, in ionad a bheith ag tiomáint áit éigin eile chun teacht air. Meastar go mbeidh buntáiste eacnamaíochta de €17 milliúin bainteach leis an mBealach Glas. Rachaidh an chuid is mó den airgead seo ón gcathair amach. Beidh poitéinseal mór ‘Bealach Glas Chonamara’ le feiceáil nuair atá an chathair agus an ceantar máguaird cónasctha.
  1. Seachbhóthar Mhaigh Cuilinn. Tá smaointeoireacht straitéiseach maidir le ‘Bealach Glas Chonamara’ a cheangal le infrastructúir taistil eile thart timpeall ar Mhaigh Cuilinn ag teastáil ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Faoi láthair, níl soiléireacht ann maidir le ceangail ‘Bealach Glas Chonamara’ le Maigh Cuilinn, cé go bhfuil tús curtha le hobair ar an seachbhóthar. Le bhur dtoil, cinntigh go bhfuil cur chuige chomhtháite maidir leis an chaoi a bhéas ‘Bealach Glas Chonamara’ ag dul trí cheantar Mhaigh Cuilinn chun go ndéanfar cinnte go mbeidh teacht go héasca ar na háiseanna ar fad a bhaineann leis.
  1. Uachtar Ard: Ba chomhair go dtabharfadh pleananna ‘Bealach Glas Chonamara’ lucht úsáidte an bhealaigh ghlais go hUachtar Ard i mbealaí éagsúla seachas trí stop mór amháin ar thaobh an Chlocháin den bhaile. Beidh infrastructúr ‘Bealach Glas Chonamara’ ag brath ar chaighdeán a ábaltacht nasctha ach an oiread le caighdeán na hábhair tógála.Beidh buntáistí sláinte, eacnamaíochta agus taistil ag baint le bealach glas il-nasctha. Ní ghá gurb é an treo is éasca tríd an tuath an treo is fearr.